Szakterületek

Büntetőügyek

 • Teljes körű jogi tanácsadás
 • Terhelti jogi képviselet teljes körben valamennyi hatóság előtt már az eljárás megindulásától egészen az eljárás befejezéséig, ideértve a büntetés végrehajtásának időszakát is
 • Személyes jelenlét valamennyi eljárási cselekményen, amelyen a büntetőeljárási jogszabályok a védő jelenlétét lehetővé teszik
 • 24 órás rendelkezésre állás hétvégén és ünnepnapokon is
 • Fogva tartott terhelttel közvetlen, személyes kapcsolattartás
 • A szükséges beadványok késedelem nélküli benyújtása (indokoltság esetén szabadlábra helyezési indítvány és jogorvoslati nyilatkozatok)
 • Segítségnyújtás a büntetés-végrehajtási jogi ügyekben, hozzátartozók tájékoztatása
 • Reintegrációs őrizet iránti kérelem teljes körű ügyintézése
 • Sértetti jogi képviselet a feljelentéstől kezdődően az eljárás teljes időtartama alatt
 • Pótmagánvádlói fellépés (vádindítvány szerkesztése és jogi képviselet ellátása)
 • Magánvádas ügyekben feljelentés elkészítése, benyújtása és jogi képviselet ellátása
 • Indokolt esetben szakvélemény elkészíttetése olyan kérdésekben, amelyekre a hatóság által kirendelt szakértő nem adott megalapozott, vagy általunk helyesnek tartott szakvéleményt

Polgári jogi ügyek

 • Teljes körű jogi tanácsadás
 • Ingatlanjog: átruházási (adásvételi, ajándékozási) szerződések és egyéb okiratok készítése, teljeskörű földhivatali és egyéb hatósági ügyintézés. Ingatlanok jogi tulajdonságainak vizsgálata, szerződések véleményezése, hitelből finanszírozott ügyletek esetén kapcsolattartás, együttműködés a hitelintézettel. Közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok (tulajdoni lap és térképmásolat) beszerzése papír alapú és elektronikus formában egyaránt. Jogi képviselet ellátása tulajdoni perekben
 • Kötelmi jog: Képviselet ellátása szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatban (hibás teljesítés és jogkövetkezményei, szavatossági perek)
 • Kártérítési jog: Képviselet vagyoni és nem vagyoni kártérítési ügyekben szerződéses és szerződésen kívüli károkozás esetén is
 • Öröklési jog: Képviselet ellátása hagyatéki ügyekben (közjegyző előtt és peres eljárásokban is), végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése és teljes körű ügyintézés
 • Cégjog: Cégek alapításának, megszüntetésének és a cég működése során bekövetkező változásokkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

Emberi jogi, alapjogi ügyek

 • Jogi tanácsadás jogerős határozatokkal szembeni további jogi lehetőségekkel kapcsolatban
 • Kérelem elkészítése és benyújtása a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, jogi képviselet az eljárás során
 • Alkotmányjogi panasz benyújtása az Alkotmánybírósághoz és jogi képviselet az eljárás során
1024 Budapest, Káplár utca 7. fsz. 2.